Regulamin

Regulamin realizacji Kart Podarunkowych

 

1. Definicje

 • Wydawca – Firma Rainer sp. z o. o.  z siedzibą w Krakowie, ulica Karmelicka 46/U2.
 • Karta Podarunkowa – dokument, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji wyłącznie w salonach Punkt Ładowania Zdrowia. Każda Karta Podarunkowa posiada informację o tym, dla kogo została wykupiona, opis zabiegu oraz datę ważności.
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

 

Warunki ogólne użytkowania Kart Podarunkowych Punkt Ładowania Zdrowia

 • Karta Podarunkowa jest dokumentem uprawniającym okaziciela do otrzymania rabatu kwotowego na zabiegi w salonach Punkt Ładowania Zdrowia.
 • Jeżeli wartość produktu przekracza wartość Karty Podarunkowej, okaziciel ma prawo do wykorzystania Karty Podarunkowej jako częściowej zapłaty za produkt, przy czym Karta Podarunkowa stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej produktu. Kart Podarunkowych nie można łączyć celem zapłaty za jeden produkt.
 • Karta Podarunkowa nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 • Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko jednorazowo bez możliwości podziału oraz nie jest zwracana niewykorzystana kwota.
 • Karta Podarunkowa nie może być zamieniona ani w całości ani w części na gotówkę.
 • Punkt Ładowania Zdrowia ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej
  • uszkodzeniu Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji tam zawartych.
 • Okres ważności Karty Podarunkowej jest określony w treści Karty Podarunkowej i nie ma możliwości jego przedłużenia. Za niewykorzystaną Kartę Podarunkową nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Karta Podarunkowa nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
 • Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przeshgtrzegać jego zapisów.
 • Punkt Ładowania Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
 • Użytkownik, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną. Punkt Ładowania Zdrowia ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.
 • Punkt Ładowania Zdrowia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany będą aktualizowane na stronie internetowej www.punktladowaniazdrowia.pl
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2023